Persoonlijke hulp nodig?

Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement Turkse Gids B.V.

Door deze website te bezoeken c.q. te gebruiken verklaart u (de “Bezoeker”) zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

TurkseGids spant zich in om de door haar op de website geplaatste informatie juist en volledig te houden. De inhoud van de website is echter deels tot stand gekomen via een geautomatiseerd proces en afkomstig van derden en bestaat deels uit bijdragen van bezoekers van de website. TurkseGids, diens (toe)leveranciers en handelspartners staan niet in voor de volledigheid en/of juistheid van de inhoud van deze website. Dit geldt ook voor TurkseGids content die op sites van derden getoond wordt.

Bezoeker is verantwoordelijk voor alle bijdragen die hij of zij op de website plaatst en zal zich onthouden van het plaatsen van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige bijdragen. De bijdragen van bezoekers op de website reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening van TurkseGidsl, diens (toe)leveranciers en handelspartners. TurkseGids is niet verantwoordelijk voor de inhoud of herkomst van alle bijdragen binnen de site geplaatst door gebruikers. Bovenstaande geldt ook voor TurkseGids content die op sites van derden getoond wordt.

Bezoeker verleent TurkseGids het recht om de door Bezoeker aangeleverde bijdragen kosteloos, wereldwijd en eeuwigdurend te gebruiken op haar website of anderszins en/of om deze beschikbaar te stellen aan diens (toe)leveranciers en handelspartners. Verder gaat Bezoeker er mee akkoord dat TurkseGids de bijdragen naar eigen inzicht zonder enige vorm van verantwoording of aansprakelijkheid tegenover Bezoeker mag verwijderen en/of bewerken.

Bezoeker zal TurkseGids, diens (toe)leveranciers en handelspartners vrijwaren tegen aanspraken van derden ten gevolge van het handelen van Bezoeker in strijd met deze Disclaimer.

TurkseGids, diens (toe)leveranciers en handelspartners aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TurkseGids heeft geenszins de bedoeling om inbreukmakend of anderszins onrechtmatig materiaal te plaatsen op de website. Om het risico van een dergelijke plaatsing te minimaliseren, wordt steekproefsgewijs door “moderators” toezicht gehouden op de aangeleverde bijdragen. Wanneer blijkt dat ondanks deze maatregelen toch inbreukmakend of anderszins onrechtmatig auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoekt TurkseGids u contact op te nemen met TurkseGids via [email protected]

PRIVACYVERKLARING

Turksegids.nl, gevestigd aan de Bolderweg 2 in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens: Turksegids.nl
 • Adres: Bolderweg 2
 • Postcode: 1332 AT
 • Plaats: Almere
 • Telefoon: 036 84 88 874
 • Email: [email protected]

Dhr. Molu is de Functionaris Gegevensbescherming van Turksegids.nl. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken Turksegids.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich als abonnee aanmeldt voor plaatsing in onze bedrijvengids. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Turksegids.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Turksegids.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie direct. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Turksegids.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; - om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; - om te factureren.

Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ; - om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; - om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie; Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Geautomatiseerde besluitvorming Turksegids.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Turksegids.nl) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Turksegids.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Delen van persoonsgegevens met derden Turksegids.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Turksegids.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Turksegids.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Turksegids.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar inf[email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Turksegids.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Turksegids.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Turksegids.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Turksegids.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam emails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Turksegids.nl
 • Adres: Bolderweg 2
 • Postcode: 1332 AT
 • Plaats: Almere
 • Telefoon: 036 84 88 874
 • Email: [email protected]